Dobry psycholog i psychoterapeuta Warszawa

Joanna Wituszyńska

Psycholog, Psychoterapeutka

Pomagam osobom cierpiącym z powodu obniżonego nastroju, depresji, lęku i niepewności, doświadczającym zaniżonego poczucia własnej wartości, problemów emocjonalnych oraz trudności w relacjach z innymi ludźmi. Pomagam małżeństwom i parom pokonać kryzysy i trudności, prowadzę terapię rodzinną, także dla małżeństw po rozwodzie mających problemy wychowawcze.
Podczas terapii mamy możliwość zmienić stare wzorce postępowania, poszerzyć i przekształcić sposoby radzenia sobie z trudnościami tak, aby były one zdrowsze i bardziej adekwatne. Mamy możliwość poznać i zrozumieć siebie jeszcze bardziej, rozwijać swój potencjał w pełni. Jest to możliwe w atmosferze zaufania i szacunku gdzie człowiek spotyka człowieka.
Jestem psychologiem, psychoterapeutką, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyłam 4,5-letni Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. Byłam uczestniczką wielu kursów i szkoleń m.in. roczne szkolenie pracy z rodziną oraz roczne szkolenie pracy z małżeństwami i parami w Polskim Istytucie Ericksonowskim.  Pracuję pod stałą superwizją. Kieruję się Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
W przeszłości związana byłam z Ośrodkiem Socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży „Wspólny Dom” w Wildze, specjalistycznymi poradniami rodzinnymi, pracowałam także jako psycholog w szkole podstawowej i gimnazjum.
Prowadzę warsztaty rozwojowe dla dorosłych, warsztaty dla rodziców, a także dla dzieci i młodzieży związane z budowaniem poczucia własnej wartości.
Jestem założycielką Ośrodka Capra.

Renata Kwiatkowska

Psycholog, Psychoterapeutka

Psychoterapię i pomoc psychologiczną postrzegam jako lekarstwo naszych czasów na ulżenie trudowi istnienia, poradzenie sobie, kiedy życie boli, pomocą w realizacji potencjału każdego człowieka i przejścia przez kryzysowe chwile…

Pomagam osobom w depresji, zmagającym się z zaburzeniami lękowymi, napadami lęku panicznego, doświadczającymi trudności życiowych w związku z niską samooceną, dorosłym dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, osobom cierpiącym z powodu przemocy, dyskryminacji czy mobbingu. Pracuję również z osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami.

Korzystam z metod terapii poznawczo – behawioralnej oraz terapii ericksonowskiej. Oferuję pomoc psychologiczną i psychoterapię indywidualną krótko i długoterminową. Prowadzę warsztaty umiejętności społecznych.

Z wykształcenia jestem psychologiem. Ukończyłam dodatkowo Szkołę treningu i warsztatu psychologicznego INTRA. Uczestniczę w 4-letnim Kursie Psychoterapii atestowanym przez Sekcję Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie oraz w szkoleniach Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi. 
Od kilku lat związana jestem z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz Pracownią Poznawczo – Behawioralną w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
Pracuję zgodnie z kodeksem etyki psychologa i podlegam regularnej superwizji.

Karol Zieliński

Psychoterapeuta

Pracuję z osobami dorosłymi z zaburzeniami lękowymi , depresją, problemami w związkach i relacjach z innymi ludźmi, prowadzę terapię par , pomagam osobą młodym przeżywającym kryzysy osobiste i rodzinne.
Jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego , kończyłem specjalizację psychologiczną w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Szkołę Trenerów Edukatorów, jestem Superwizorem Socjoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Obecnie kończę czwarty rok Szkoły Psychoterapii Humanistycznej Ośrodka Pomocy i Edukacji INTRA, pracuję pod superwizją.
Od 25 lat pracuję z ludźmi , początkowo w Zespole Neuropsychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Garwolinie następnie w pierwszym w Polsce całodobowym Ośrodku Socjoterapeutycznym „Wspólny Dom” w Wildze , którego byłem współzałożycielem , od trzech lat również w Ośrodku CAPRA prowadząc terapię indywidualną i terapię par.

Agnieszka Malewicz

Psycholog, Psychoterapeutka

Jestem magistrem psychologii oraz psychoterapeutką. Odbyłam czteroletnie szkolenie w Ośrodku Psychoterapii i Edukacji Psychologicznej „Intra” w Warszawie,  rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, oraz staż na Oddziale Dziennym w szpitalu w Tworkach.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pracuję w nurcie humanistycznym z elementami podejścia integratywnego, co oznacza, że dopasowuję metody i techniki do potrzeb klienta i zgłaszanych trudności.  Posiadam wieloletnie doświadczenie w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych, terapii par oraz pomocy psychologicznej.

Zajmuję się między innymi pracą z osobami, które doświadczają:

 1. zaburzeń nastroju
 2. zaburzeń odżywiania
 3. niepowodzeń życiowych
 4. zaburzeń nerwicowych
 5. zaburzeń lękowych
 6. wypalenia zawodowego
 7. kryzysów i trudności w relacjach z innymi
 8. straty bliskiej osoby
 9. zaburzeń psychosomatycznych
Przywiązuję dużą wagę do całościowego zrozumienia klienta i poszanowania jego systemu wartości.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Małgorzata Rudnicka

Psycholog Specjalista Terapii Uzależnień

Pracuję z osobami uzależnionymi od leków, alkoholu i narkotyków, z osobami przeżywającymi kryzysy osobiste  oraz  współuzależnionymi.
Terapia jest dla mnie towarzyszeniem ludziom w dokonywaniu zmian służących poprawie jakości ich życia.
Jestem psychologiem, absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam  Studia Podyplomowe z zakresu socjoterapii, Szkołę Trenerów Edukatorów. Posiadam Certyfikat  Specjalisty Terapii Uzależnień Polskiego Towarzystwa Psychologicznego  i Krajowego Biura  ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Certyfikat Krajowego Centrum ds. AIDS dla niemedycznych edukatorów z zakresu HIV/AIDS.
Jestem Kierownikiem Ośrodka Leczenia ,Terapii i Rehabilitacji Uzależnień MONAR w Sokolnikach.

Joanna Zasztowt

Psycholog Dziecięcy

Psycholog o specjalności :psychologia zdrowia i psychoterapia.

Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie na wydziale psychologii, ze specjalnością psychologia zdrowia i psychoterapia.  Doświadczenie zdobyłam odbywając praktyki w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii ,,Kąt’’ oraz Ośrodku Socjoterapeutycznym ,,Wspólny Dom’’ w Wildze. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia z zakresu trudności emocjonalnych, wychowawczych i szkolnych dzieci  m.in. z zakresu:
⦁    pomocy psychologicznej dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie;
⦁    terapii Zespołu Aspergera;
⦁    zaburzeń lękowych;
⦁    problematyki używek;
⦁    komunikacji interpersonalnej;
⦁    sytuacji trudnych w życiu dziecka- rozwód, żałoba, śmierć, przemoc rówieśnicza i domowa,   wykorzystywanie seksualne;
⦁    rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci;
⦁    dostosowywania wymagań do potrzeb i możliwości dzieci;
⦁    konstruowania indywidualnych planów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci o specjalnych potrzebach;
⦁    diagnozy psychologicznej.

W latach 2011/2012 prowadziłam zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej w ramach projektu edukacyjnego: ,,Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego’’. Celem głównym projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji.
Jestem współautorką poradnika ,, Jak uchronić dziecko od alkoholu i nikotyny’’ wydanego przez Krajowe Biuro Popularyzacji i Promocji Zdrowia. Poradnik ten jest skierowany do rodziców, uczniów oraz specjalistów szkolnych.

Od pięciu lat jestem psychologiem w szkole podstawowej oraz gimnazjum. Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą, prowadząc indywidualne konsultacje psychologiczne oraz warsztaty grupowe o charakterze psychoedukacyjnym.   Wykonuje również diagnostykę psychologiczną (diagnoza gotowości szkolnej, sprawności grafomotorycznych dzieci w wieku od 7-13 lat, diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych, skala ryzyka dysleksji  u dzieci wstępujących do szkoły, tempa czytania dla uczniów klas IV-VI)

Udzielam również  wsparcia oraz porad rodzicom, którzy chcą kreatywnie  wspierać  dzieci w rozwoju. Przekazuje  im niezbędną wiedzę na temat potrzeb dzieci, aby mogli  budować z nimi  relacje oparte na zaufaniu.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów. Kieruję się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.

Marta Baron

Psychoterapeuta, Mediator

Psychoterapia jest dla mnie spotkaniem, podczas którego terapeuta wspiera klienta w poszerzaniu własnej świadomości, w budowaniu bardziej satysfakcjonujących relacji ze sobą oraz z innymi, w poszukiwaniu prawdziwego “JA” i własnych potencjałów.

Zapraszam wszystkich, którzy odczuwają:

 • zagubienie
 • samotność
 • brak zrozumienia ze strony otoczenia
 • kłopoty w związku
 • chęć poradzenia sobie z toksyczną relacją
 • brak spełnienia
 • obniżony nastrój, brak energii do życia
 • pustkę
 • rozpacz
 • obniżone poczucie własnej wartości
 • kłopoty z motywacją do działania
 • trudności z radzeniem sobie z emocjami
 • częste migreny lub inne psychosomatyczne dolegliwości
 • kłopoty z odżywianiem
 • i inne.

W swojej pracy kieruję się przekonaniem, że prawdziwa relacja terapeutyczna jest w stanie pokonać nawet największe kryzysy i przywrócić radość życia. Z wykształcenia jestem:

 • psychologiem (absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego; specjalizacja: Wspieranie rozwoju osobowości)
 • psychoterapeutą (w procesie certyfikacji w Szkole Trenerów i Psychoterapeutów Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie, akredytowanym przez Europejskie Towarzystwo Psychoterapii – EAP oraz Europejskie Towarzystwo Psychoterapeutów Gestalt – EAGT),
 • certyfikowanym trenerem Videotreningu Komunikacji
 • mediatorem, członkiem Polskiego Centrum Mediacji.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc m.in. w stażu klinicznym w I Klinice Psychiatrycznej oraz w Klinice Nerwic w Instytucie Psychiatrii i Neurologii przy ul. Sobieskiego, jak i w różnego rodzaju warsztatach rozwojowych.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji z certyfikowanym superwizorem. Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt oraz z Kodeksem Etyki Mediatora.

Posiadam uprawnienia do prowadzenia mediacji rodzinnych i karnych. Do skorzystania z tej skutecznej metody rozwiązywania sporów zapraszam wszystkich tych, którzy- chcąc uniknąć postępowania sądowego – pragną porozumieć się w kwestii opieki nad dziećmi i zasad ich wychowania, wysokości alimentów, reguł korzystania ze wspólnego mieszkania, podziału spadku lub znajdują się w jeszcze innych sytuacjach konfliktowych.

Jan Zasztowt

Psycholog

Jestem magistrem psychologii o specjalności „Psychologia zdrowia i psychoterapia”. Odbyłem program szkoleniowo-stażowy „Vademecum Terapeuty Rodzinnego” organizowany przez Ośrodek Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych SYNAPSIS. W ramach programu współprowadziłem konsultacje i sesje terapeutyczne rodzin i par.  Ukończyłem kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Pracowałem jako psycholog w Gimnazjum nr 4 w Warszawie. Jestem współautorem poradnika „Jak uchronić dziecko od alkoholu i nikotyny?” wydanego przez Krajowe Biuro Popularyzacji Bezpieczeństwa i Promocji Zdrowia. Poradnik kierowany jest dla rodziców, uczniów i pedagogów.

W ośrodku CAPRA zajmuję się terapią indywidualną oraz terapią par.  Głównym spektrum moich zainteresowań zawodowych są związki i dynamika jaka w nich zachodzi. Pomagam parom i małżeństwom przeżywającym kryzys w związku. W procesie terapeutycznym istotne jest dla mnie aby osoby z którymi pracuje czuły poszanowanie dla własnej autonomii, godności i systemu wartości. W bezpiecznej atmosferze wzajemnego zaufania możliwe jest w pełni wyrażenie swoich myśli, emocji i przekonań a co za tym idzie praca nad zmianą. Zmiana jest kluczowym składnikiem procesu terapeutycznego może dotyczyć wzorców własnych zachowań jak i sposobów wyrażania swoich potrzeb. Istotą terapii jest zrozumienie drugiej osoby oraz refleksja w stosunku do siebie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. W swojej pracy kieruje się Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Regularnie poszerzam swoje kwalifikacje uczestnicząc między innymi w warsztatach i wykładach związanych z tematyką terapii par.

Obecnie jestem w trakcie czteroletniego kursu w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Prywatnie jedną z moich pasji jest muzyka. Jestem perkusistą rockowym.