Joanna Wituszyńska

Psycholog, Psychoterapeutka

Pomagam osobom cierpiącym z powodu obniżonego nastroju, depresji, lęku i niepewności, doświadczającym zaniżonego poczucia własnej wartości, problemów emocjonalnych oraz trudności w relacjach z innymi ludźmi. Pomagam małżeństwom i parom pokonać kryzysy i trudności, prowadzę terapię rodzinną, także dla małżeństw po rozwodzie mających problemy wychowawcze.
Podczas terapii mamy możliwość zmienić stare wzorce postępowania, poszerzyć i przekształcić sposoby radzenia sobie z trudnościami tak, aby były one zdrowsze i bardziej adekwatne. Mamy możliwość poznać i zrozumieć siebie jeszcze bardziej, rozwijać swój potencjał w pełni. Jest to możliwe w atmosferze zaufania i szacunku gdzie człowiek spotyka człowieka.
Jestem psychologiem, psychoterapeutką, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Aktualnie podwyższam swoje kwalifikacje w ramach 4-letniego Kursu Psychoterapii atestowanego przez Sekcję Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. Pracuję pod stałą superwizją. Kieruję się Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Stowarzyszenia „INTRA”.
W przeszłości związana byłam z Ośrodkiem Socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży „Wspólny Dom” w Wildze, specjalistycznymi poradniami rodzinnymi, pracowałam także jako psycholog w szkole podstawowej i gimnazjum.
Prowadzę warsztaty rozwojowe dla dorosłych, warsztaty dla rodziców, a także dla dzieci i młodzieży związane z budowaniem poczucia własnej wartości.
Jestem założycielką Ośrodka Capra.

Renata Kwiatkowska

Psycholog, Psychoterapeutka

Psychoterapię i pomoc psychologiczną postrzegam jako lekarstwo naszych czasów na ulżenie trudowi istnienia, poradzenie sobie, kiedy życie boli, pomocą w realizacji potencjału każdego człowieka i przejścia przez kryzysowe chwile…

Pomagam osobom w depresji, zmagającym się z zaburzeniami lękowymi, napadami lęku panicznego, doświadczającymi trudności życiowych w związku z niską samooceną, dorosłym dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, osobom cierpiącym z powodu przemocy, dyskryminacji czy mobbingu. Pracuję również z osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami.

Korzystam z metod terapii poznawczo – behawioralnej oraz terapii ericksonowskiej. Oferuję pomoc psychologiczną i psychoterapię indywidualną krótko i długoterminową. Prowadzę warsztaty umiejętności społecznych.

Z wykształcenia jestem psychologiem. Ukończyłam dodatkowo Szkołę treningu i warsztatu psychologicznego INTRA. Uczestniczę w 4-letnim Kursie Psychoterapii atestowanym przez Sekcję Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie oraz w szkoleniach Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi. 
Od kilku lat związana jestem z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz Pracownią Poznawczo – Behawioralną w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
Pracuję zgodnie z kodeksem etyki psychologa i podlegam regularnej superwizji.

Karol Zieliński

Psychoterapeuta

Pracuję z osobami dorosłymi z zaburzeniami lękowymi, depresją, problemami w związkach i relacjach z innymi ludźmi, młodzieżą przeżywającą kryzysy osobiste i rodzinne, rodzicami oraz ludźmi zawodowo zajmującymi się pracą z dziećmi.

Terapię traktuję jako proces dochodzenia do zmiany w postrzeganiu siebie i otaczającego świata pozwalającą na lepsze funkcjonowanie ze sobą i w relacjach z innymi ludźmi.

Ukończyłem Specjalizację Psychologiczną w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkołę Trenerów Edukatorów PTP, posiadam Certyfikat Socjoterapeuty PTP z uprawnieniami do superwizji, Certyfikat Lidera Społeczności Terapeutycznych – Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych, obecnie podnoszę swoje kwalifikacje na 4 roku Szkoły Psychoterapii Humanistycznej Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej ” INTRA” w Warszawie, pracuję pod superwizją.

Od 24 lat pracuję z ludźmi, początkowo głównie z dziećmi a właściwie młodzieżą ( 3 lata na oddziale nerwic w Zespole Neuropsychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Garwolinie następnie od 1993r w Ośrodku Socjoterapeutycznym Wspólny Dom w Wildze, którego byłem współzałożycielem). Praca z dziećmi szybko wymogła na mnie rozpoczęcie pracy z rodzicami a w związku z dużą liczbą wolontariuszy i stażystów również pracę z osobami dorosłymi chcącymi pomagać innym. Z psychoterapią zainteresowałem się w związku z tym, iż wiele problemów niezależnie od pełnionych przez moich klientów ról ( dziecka, rodzica, opiekuna, partnera czy osoby pomagającej) wymagało głębszej pracy nad sobą.

Agnieszka Malewicz

Psycholog, Psychoterapeutka

Jestem magistrem psychologii oraz psychoterapeutką. Odbyłam czteroletnie szkolenie w Ośrodku Psychoterapii i Edukacji Psychologicznej „Intra” w Warszawie,  rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, oraz staż na Oddziale Dziennym w szpitalu w Tworkach.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pracuję w nurcie humanistycznym z elementami podejścia integratywnego, co oznacza, że dopasowuję metody i techniki do potrzeb klienta i zgłaszanych trudności.  Posiadam wieloletnie doświadczenie w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych, terapii par oraz pomocy psychologicznej.

Zajmuję się między innymi pracą z osobami, które doświadczają:

 1. zaburzeń nastroju
 2. zaburzeń odżywiania
 3. niepowodzeń życiowych
 4. zaburzeń nerwicowych
 5. zaburzeń lękowych
 6. wypalenia zawodowego
 7. kryzysów i trudności w relacjach z innymi
 8. straty bliskiej osoby
 9. zaburzeń psychosomatycznych
Przywiązuję dużą wagę do całościowego zrozumienia klienta i poszanowania jego systemu wartości.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Małgorzata Rudnicka

Psycholog Specjalista Terapii Uzależnień

Pracuję z osobami uzależnionymi od leków, alkoholu i narkotyków, z osobami przeżywającymi kryzysy osobiste  oraz  współuzależnionymi.
Terapia jest dla mnie towarzyszeniem ludziom w dokonywaniu zmian służących poprawie jakości ich życia.
Jestem psychologiem, absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam  Studia Podyplomowe z zakresu socjoterapii, Szkołę Trenerów Edukatorów. Posiadam Certyfikat  Specjalisty Terapii Uzależnień Polskiego Towarzystwa Psychologicznego  i Krajowego Biura  ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Certyfikat Krajowego Centrum ds. AIDS dla niemedycznych edukatorów z zakresu HIV/AIDS.
Jestem Kierownikiem Ośrodka Leczenia ,Terapii i Rehabilitacji Uzależnień MONAR w Sokolnikach.

Joanna Zasztowt

Psycholog Dziecięcy

Psycholog o specjalności :psychologia zdrowia i psychoterapia.

Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie na wydziale psychologii, ze specjalnością psychologia zdrowia i psychoterapia.  Doświadczenie zdobyłam odbywając praktyki w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii ,,Kąt’’ oraz Ośrodku Socjoterapeutycznym ,,Wspólny Dom’’ w Wildze. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia z zakresu trudności emocjonalnych, wychowawczych i szkolnych dzieci  m.in. z zakresu:
⦁    pomocy psychologicznej dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie;
⦁    terapii Zespołu Aspergera;
⦁    zaburzeń lękowych;
⦁    problematyki używek;
⦁    komunikacji interpersonalnej;
⦁    sytuacji trudnych w życiu dziecka- rozwód, żałoba, śmierć, przemoc rówieśnicza i domowa,   wykorzystywanie seksualne;
⦁    rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci;
⦁    dostosowywania wymagań do potrzeb i możliwości dzieci;
⦁    konstruowania indywidualnych planów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci o specjalnych potrzebach;
⦁    diagnozy psychologicznej.

W latach 2011/2012 prowadziłam zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej w ramach projektu edukacyjnego: ,,Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego’’. Celem głównym projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji.
Jestem współautorką poradnika ,, Jak uchronić dziecko od alkoholu i nikotyny’’ wydanego przez Krajowe Biuro Popularyzacji i Promocji Zdrowia. Poradnik ten jest skierowany do rodziców, uczniów oraz specjalistów szkolnych.

Od pięciu lat jestem psychologiem w szkole podstawowej oraz gimnazjum. Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą, prowadząc indywidualne konsultacje psychologiczne oraz warsztaty grupowe o charakterze psychoedukacyjnym.   Wykonuje również diagnostykę psychologiczną (diagnoza gotowości szkolnej, sprawności grafomotorycznych dzieci w wieku od 7-13 lat, diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych, skala ryzyka dysleksji  u dzieci wstępujących do szkoły, tempa czytania dla uczniów klas IV-VI)

Udzielam również  wsparcia oraz porad rodzicom, którzy chcą kreatywnie  wspierać  dzieci w rozwoju. Przekazuje  im niezbędną wiedzę na temat potrzeb dzieci, aby mogli  budować z nimi  relacje oparte na zaufaniu.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów. Kieruję się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.

Marta Baron

Psychoterapeuta, Mediator

Psychoterapia jest dla mnie spotkaniem, podczas którego terapeuta wspiera klienta w poszerzaniu własnej świadomości, w budowaniu bardziej satysfakcjonujących relacji ze sobą oraz z innymi, w poszukiwaniu prawdziwego “JA” i własnych potencjałów.

Zapraszam wszystkich, którzy odczuwają:

 • zagubienie
 • samotność
 • brak zrozumienia ze strony otoczenia
 • kłopoty w związku
 • chęć poradzenia sobie z toksyczną relacją
 • brak spełnienia
 • obniżony nastrój, brak energii do życia
 • pustkę
 • rozpacz
 • obniżone poczucie własnej wartości
 • kłopoty z motywacją do działania
 • trudności z radzeniem sobie z emocjami
 • częste migreny lub inne psychosomatyczne dolegliwości
 • kłopoty z odżywianiem
 • i inne.

W swojej pracy kieruję się przekonaniem, że prawdziwa relacja terapeutyczna jest w stanie pokonać nawet największe kryzysy i przywrócić radość życia. Z wykształcenia jestem:

 • psychologiem (absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego; specjalizacja: Wspieranie rozwoju osobowości)
 • psychoterapeutą (w procesie certyfikacji w Szkole Trenerów i Psychoterapeutów Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie, akredytowanym przez Europejskie Towarzystwo Psychoterapii – EAP oraz Europejskie Towarzystwo Psychoterapeutów Gestalt – EAGT),
 • certyfikowanym trenerem Videotreningu Komunikacji
 • mediatorem, członkiem Polskiego Centrum Mediacji.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc m.in. w stażu klinicznym w I Klinice Psychiatrycznej oraz w Klinice Nerwic w Instytucie Psychiatrii i Neurologii przy ul. Sobieskiego, jak i w różnego rodzaju warsztatach rozwojowych.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji z certyfikowanym superwizorem. Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt oraz z Kodeksem Etyki Mediatora.

Posiadam uprawnienia do prowadzenia mediacji rodzinnych i karnych. Do skorzystania z tej skutecznej metody rozwiązywania sporów zapraszam wszystkich tych, którzy- chcąc uniknąć postępowania sądowego – pragną porozumieć się w kwestii opieki nad dziećmi i zasad ich wychowania, wysokości alimentów, reguł korzystania ze wspólnego mieszkania, podziału spadku lub znajdują się w jeszcze innych sytuacjach konfliktowych.

Monika Figura

Mediator

Pomagam rodzinom rozwiązywać konflikty na ścieżce dialogu, czyli przy pomocy mediacji. Jest to metoda , która umożliwia wysłuchanie racji obydwu stron w bezpiecznej atmosferze i podjęcia próby znalezienia rozwiązania akceptowalnego przez obydwie strony.

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej o specjalności psychologia kliniczna. Odbyłam roczny staż na oddziale psychiatrycznym w Szpitalu Bródnowskim. Ukończyłam też szkolenie z pomocy osobom z uzależnionym od alkoholu.

Jestem członkiem Polskiego Centrum Mediacji, w którym również prowadzę mediacje rodzinne i karne.
Moją druga ścieżką zawodową jest praca przy produkcji filmów i seriali jako reżyser obsady i II reżyser.

Prywatnie jestem matką dwójki dorosłych dzieci. Moją pasją są góry i zwierzęta. Współpracuję z kilkoma schroniskami dla zwierząt jako wolontariuszka.

mgr Karolina Leontowicz

Dietetyk

Jestem absolwentką dietetyki na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie i SGGW w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam poprzez pracę w poradniach dietetycznych – prowadzenie indywidualnych konsultacji dla osób dorosłych i dzieci, układanie jadłospisów dopasowanych do stanu zdrowia, alergii i nietolerancji pokarmowych, a także poziomu aktywności fizycznej. Stale poszerzam swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz kursach, m.in. z zakresu psychodietetyki oraz żywienia w sporcie. Posiadam doświadczenie w edukacji żywieniowej dzieci i młodzieży, które zdobyłam biorąc udział w projekcie naukowo-badawczym koordynowanym przez Polskie Towarzystwo Dietetyki.

Dietetyka jest nie tylko moim zawodem, ale przede wszystkim pasją pogłębianą od wielu lat. Wierzę, że edukacja żywieniowa oraz idące za nią świadomość i wiedza, którą staram się przekazać moim pacjentom, mogą przyczynić się do trwałej zmiany nawyków żywieniowych. Jest to istotne nie tylko w przypadku poprawy wyglądu i samopoczucia, ale co najważniejsze polepszenia stanu zdrowia, profilaktyki i leczenia chorób dietozależnych.

W swojej codziennej pracy spotykam się z całą gamą problemów żywieniowych – od chęci zgubienia kilku zbędnych kilogramów, aż po nieco poważniejsze, związane z problemami zdrowotnymi. Każdy pacjent bez względu na cel, z jakim do mnie przychodzi jest otoczony stałą opieką i nieustannie motywowany do zmiany dotychczasowego stylu życia i wytrwania w swoich postanowieniach.